Wekwijze & Aanbod

Werkwijze & Beschermingsprogramma tegen terugval

Kosteloos kennismakings- en intakegesprek

Nadat u contact met ons heeft opgenomen om u zelf of een familielid te begeleiden zal de eerste afspraak bij u thuis plaatsvinden. Deze eerste afspraak is zowel een kennismakingsgesprek waarbij:

Na een grondige evaluatie van het gesprek en de intake zullen wij u adviseren over welk begeleidingsprogramma het beste bij de verslaafde en de familie past.

Dit onderdeel van het traject bieden wij geheel kosteloos aan. U bent vrij om te kiezen of u gebruik wenst te maken van het door Young Partners aangebrachte advies.

Onderwerpen die tijdens het intakegesprek aan bod komen:

Het advies dat wij uitbrengen is gebaseerd op het “Beschermingsprogramma tegen terugval” dat Young Partners hebben ontwikkeld. Dit programma is zo opgebouwd dat zowel de verslaafde aan de hand van een professioneel Recovery Coaching programma wordt begeleid om weer een duurzaam drugs- en alcoholvrij bestaan te leiden. Wij leren de familie een actieve rol te vervullen in het leven van de herstellende verslaafde terwijl de druk op de individuen wordt geminimaliseerd.

Onderdeel van het advies kan een opname in een detoxkliniek en/of verslavingskliniek zijn. Wanneer de verslaafde zich reeds in een kliniek bevindt of daar net uit is gekomen dan kunnen wij vaak direct overgaan tot het opstellen van het structureel beschermingsprogramma tegen terugval.

Uniek Beschermingsprogramma tegen terugval

Minimum 70% hervalt, na terugkeer van een klinische opname, binnen het jaar terug in het oude patroon. Dit geldt voor zowel de verslaafde als voor de familie waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat die moet worden doorbroken.

Young Partners heeft daarom een uniek beschermingsprogramma tegen terugval ontwikkeld.

Dit programma is zo ingericht dat de verslaafde in verschillende fases van zijn verslaving structurele steun ontvangt van een Recovery Coach. De Family Counselor werkt aan bijbrengen van communicatietechnieken en het inrichten van de actieve en passieve rolverdeling binnen het gezin om vastgeroeste patronen te doorbreken en de druk in individuen te minimaliseren.

Verschillende fases

Fase 1: De verslaafde is niet in staat om zelf zijn terugval aan te vechten

In geval van een verslaving waarbij de betrokkene niet meer in staat is om zelf het proces om zijn of haar terugval aan te vechten in gang te zetten dan kan het zijn dat er een interventie moet plaatsvinden. De gecertificeerde interventionist van Young Partners zal dit proces begeleiden en adviseren welke techniek zal moeten worden toegepast.

De interventionist stelt samen met de familie een stappenplan op. Hierbij wordt bepaald of er een “warme interventie” kan plaatsvinden. Bij een warme interventie wordt een gesprek met de verslaafde aangegaan waarbij tijdens of direct na het gesprek de familie erbij wordt betrokken.

Indien dit niet haalbaar is, moet er een “Koude Interventie” plaatsvinden waarbij er gebruikt wordt gemaakt van een zogenaamde overval techniek.

In de meeste gevallen eindigt de interventie met een klinische opname soms voorafgegaan door een detox, dit is afhankelijk van de mate van gebruik. De kliniek biedt de verslaafde bescherming door erop toe te zien dat er niet meer wordt gebruikt en dat er gewerkt wordt aan emotionele problematiek.

Zodra de persoon in kwestie is opgenomen volgt kort daarna de familiebegeleiding. In deze fase hoeft de familie zich geen zorgen te maken dat zij worden blootgesteld aan onveilige situaties, er komt rust! De Family Counselor brengt de familietechnieken bij zodat zij aan zichzelf gaan werken en identificeren wat zij in de toekomst kunnen doen om een langdurig herstel van de familie en de verslaafde te bewerkstelligen.

Fase 2: Terug uit de kliniek en het leven weer oppakken

Op het moment dat de betrokkene terugkomt uit de kliniek wordt hij of zij direct opgevangen door onze Recovery Coach. De Recovery Coach zorgt tijdens deze periode voor cruciale begeleiding en brengt de betrokkene in, wat wij noemen, de actiemodus. Op vrijwel dagelijkse basis wordt er gewerkt aan de relevante levensgebieden: werk, scholing, financiën, husvesting, gezondheid, onthouding, relatie, sociaal netwerk, meetings en mentaliteit. De familie krijgt begeleiding gericht op de nieuwe weg die dient te worden ingeslagen in het proces (hier wordt gewerkt met de F.A.I.R. methode*).

Het kan ook zo zijn dat de betrokkene terugkomt uit de kliniek en direct door gaat naar een Safehouse (dagbehandeling met verblijf) gedurende 8 weken. Hierna wordt de betrokkene opgevangen door onze Recovery Coach en gaat dan aan de slag met de hierboven genoemde levensgebieden. Familie begeleiding wordt reeds opgestart terwijl betrokkene in het Safehouse verblijft. Ook hier is verlenging van het traject mogelijk.

Het gehele traject duurt ongeveer 9 maanden met evaluatiemomenten die op voorhand worden afgesproken. Alles staat of valt met de inzet en het commitment van iedereen. De kans van slagen is het grootst als iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken.

*De Family Action Impact Related metode (F.A.I.R) is ontwikkeld door Lya Young-Afat met als doel de familiestructuur te bieden in de wirwar van emoties die zijn ontstaan tijdens het actieve gebruik van de verslaafde. Heel belangrijk is dat er weer rust komt en daarbij een stevig fundament wordt gelegd waarin verslaving geen plaats meer heeft. Er bestaan tal van werkvormen op basis waarvan de familie het inzicht verkrijgt hoe te handelen bij herkenning van oud gedrag om terugval te voorkomen.